Гарын авлага

 Бүлэг 1. ArcGIS-н бүтээгдэхүүн болон өргөтгөлүүдийн тухай ойлголт
 Бүлэг 2. Газар зүйн өгөгдөл хадгалах форматууд
 Бүлэг 3. Гео-өгөгдлийн сангийн хэрэглээ
 Бүлэг 4. Газар зүйн өгөгдлийг удирдах
 Бүлэг 5. Солбицлын тогтолцоо
 Бүлэг 6. Өгөгдөл үнэлэх
 Бүлэг 7. Хүснэгттэй ажиллах
 Бүлэг 8. Газар зүйн холболт болон орон зайн тохируулга
 Бүлэг 9. Гео-код
 Бүлэг 10. Биет үүсгэх
 Бүлэг 11. Биетийг засварлах
 Бүлэг 12. Атрибутыг засварлах
 Бүлэг 13. Атрибутын бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах
 Бүлэг 14. Топологи
 Бүлэг 15. Гео-боловсруулалтын хэрэгслүүд ашиглан дүн шинжилгээ хийх нь
 Бүлэг 16. Хүснэгтэд дүн шинжилгээ хийх болон асуулга тавих
 Бүлэг 17. Орон зайн дүн шинжилгээ
 Бүлэг 18. Давхаргуудыг зохион байгуулах
 Бүлэг 19. Давхаргуудын дэлгэцэд харагдах боломж
 Бүлэг 20. Газрын зургийн хэвлэлийн эх болон график бэлтгэл
 Бүлэг 21. Олон хуудас газрын зургийн бичиг барим үүсгэх
 Бүлэг 22. Газрын зургийн текст болон тэмдэг, тэмдэглэгээ үүсгэх
 Бүлэг 23. Газрын зургийг нийтлэхэд бэлтгэх
 Бүлэг 24. Газрын зургууд болон өгөгдөл хуваалцах